ממה פטור עוסק פטור

ממה פטור עוסק פטור

פעמים רבות אני פוגש אנשים אשר טוענים כי הם עוסקים פטורים ולכן אינם נדרשים לנהל חשבונות או כל פעילות תיעוד אחרת לצרכי מס הכנסה, האמת היא שהפטור הוא רק בנוגע למס ערך מוסף. המשמעות היא שלצרכי מס הכנסה וביטוח לאומי אתם חייבים במס כמו כל יתר הנישומים. אומנם אינכם חייבים במינוי רואה חשבון אך הדבר מומלץ אם אתם מעוניינים לקדם את עסקכם.
האומנם דרישות ניהול הספרים מעוסק פטור הם מצומצמות יותר, היות ומכוח פעילותו הדלה הוא זכאי להקלות בניהול ספריו, בהתאם להורואת ניהול ספרים עוסק פטור נדרש לנהל חשבונית קבלה, תקבולים ותשלומים ותיק תיעוד חוץ. אין חובה כי על עוסק פטור לנהל ספר הזמנות או ספר חשבונית עסקה. אך עוסק פטור אשר מעוניין להסיר דאגה מליבו, ואינו מעוניין להגיע אם רשויות המס לוויכוחים אין סופיים רצוי שינהל גם ספרים אלו.
ניהול ספרי חשבונות באופן תקין גם אם אינו נדרש לכך עשוי לסייע לכם להבין את פיעלותכם העסקית לצורך ניהול כספים בעסק שלכם.
נחזור לשאלה שבכותרת, עוסק פטור אומנם פטור מדיווח חודשי למע"מ ומתשלום מע"מ עסקאות אך הוא חייב בתשלום מקדמות למס הכנסה ודמי ביטוח לאומי ככל העסקים. אין ליחס חשיבות מופחתת לפעילות זו היות ואי ניהול נכון עשוי להחייב אתכם בקנסות מנהליים אשר אינכם מעוניינים בהם.
לכן ראשית יש להסדיר את הנושא טרם קבלת חובות מס, כמו כן בתום שנה עוסק פטור נדרש להגיש דוח על כל הכנסותיו לצרכי מס הכנסה, לא רק על הכנסותיו העסקיות אלא על כלל הכנסותיו בין אם עסקיות ובין אם לא, וגם על הכנסות בין זוגו. לאחר הגשת הדוח עשוי להתקבל בידי העוסק הפטור אישור מרשויות המס בגין חובותיו או זכויותיו לתשלום או להחזר מס בהתאם למקדמות ששולמו על ידו.
לאחר מכן התקבל אישור מהמוסד לביטוח לאומי בנוגע לחבות דמיט הביטוח הלאומי או החזר אם קיים באשר לדמי ביטוח לאומי ששולמו בחסר או ביתר. אי תשלום הסכום במועד עשוי לפגוע בזכויותיכם בביטוח לאומי.